1403/01/25
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واﮐﺎوی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ، ﻧﮕﺎه ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﮕﺎه ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ.
سال 1396
مجله فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
شناسه DOI
پژوهشگران مهرداد اکبری ، مهدی رضا کمالی بانیانی ، حسین آریان

چکیده

ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﻫﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎره ﺑﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﮥ آن، اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن، ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد )ﻣﺜﻼً ﺧﻮﺑﯽ و راﺳﺘﯽ (و ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐِ آن )ﻣﺜﻼً ﺑﺪی و دروغ (در ﺣﺎﺷﯿﻪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دو ﺳﻄﺢ روﺳﺎﺧﺘﯽ و ژرفﺳﺎﺧﺘﯽ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ (ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﺎ واﮐﺎوی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع (و ﺑﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪن آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت در ﺳﻄﺢ روﺳﺎﺧﺘﯽ، ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ دارد، اﻣﺎ در ژرفﺳﺎﺧﺖ، از دﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ، ﺑﺎرِ ارزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ)درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ اﺳﺎﺳﺎً دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ (و از دﯾﺪ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﺑﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﺑﺎب ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮگ در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.