1403/02/03
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی زمینههای اسطورهای آیین تکمچی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آیین تکمچی روح طبیعت اسطورۀ بز قربانی سال نو سال کهن
سال 1393
پژوهشگران مهرداد اکبری ، علی اصغر شهبازی

چکیده

آیین تکمچی یکی از قدیمترین آیینهایی است که از دیراهاز در ایهرا اریهی از کرهارهای دی هر اه شکلهای گاناگا ارگزار میشده است. این مراسم ک معمالاً در میا آیینهای مرااط ا زمستا ارگهزار میشاد زمین های اسطارهای اسیاری در دل یاد دارد ک اسیاری از آ ها در گذر زما یا از این رفت اند یا ایرتر معناها دلالتهای یاد را از دست دادهاند. در این پژ هش سعی اهر آ اسهت تها اها ربها اه قدیمترین زمین های قاال دسترس بنب های اا رشنایتی این رسم پیاندها اشکال اسطارهای مرااط ا آ اازکا ی شاد تصایری نسبتاً ر شن از آ ا دست داده شاد. ار ایهن اسهاس نمانه هها ی متنهاععی از اشعار ر ایات مرااط ا این آیین گردآ ری شده است اا ا دست آ رد سایتارها هست های مرکزی این ر ایات تحلیلی ار مبنای ال اهای اا رشنایتی اسطارهای ا دست داده شده است. از مهمترین نتایج این پژ هش یکی آ است ک این آیین ک بنب ای نمایری دارد تداعی گر معانی مفاهیمیهمچا ارکت ااززایی اار ری ر یش مرگ زندگی د ااره اسهت. دی هر آنکه ایهن آیهین اه نهاعی تللیهد اازسازی اازنمایی ال اهای اساطیری همچا بدال اهار زمسهتا مهرگ یهدای کهنه زنهده شهد د اارۀ ا در حیاتی نا نیز اسطارهای مرااط ا قراانی الاگردانی است. نتیجۀ دی ر آ است که آیهین تکم گردانی آیین کاس ارنرین در شیاۀ ابراء نا تران هایی ک در هر د نمایش یاانده میشهاد از بنب های مختلف اسیار شباهت دارند هر د از ال اهای اا رشنایتی مرترکی پیر ی میکنند.