1403/03/27
معصومه نجیب زاده

معصومه نجیب زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2139-4833
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57038888600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زیست شناسی
تلفن: 0863267226

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Unequal sisters – Past and potential future range development of Anatolian and Hyrcanian brown frogs Masoumeh Najibzadeh, Stefan Feldmeier, Sara Ehl, Alireza Pesarakloo, michael veith (2021)
مطالعه تغییرات صفات ریختی جمعیتهای قورباغه جنگل هیرکانی (Rana pseudodalmatina, Eiselt and Schmidtler, 1971) معصومه نجیب زاده، علیرضا پسرکلو، احمد قارزی، نصرالله رستگار پویانی، Eskandar رستگار پویانی (1398)
زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی ) Neurergus kaiseri ) محسن امیری، مریم کیانی صدر، علیرضا پسرکلو، معصومه نجیب زاده (1398)
مطالعۀ ریخت شناسی قورباغۀ قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران معصومه نجیب زاده، علیرضا پسرکلو، احمد قارزی، نصرالله رستگار پویانی، Eskandar رستگار پویانی (1398)
Genetic Structure of the Hyrcanian wood frog, Rana pseudodalmatina (Amphibia: Ranidae) Using mtDNA Gene Sequences Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Alireza Pesarakloo (2018)
Taxonomic survey of water frog populations of Pelophylax bedriagae (Anura: Ranidae) in western Iran: a morphometric and bioacoustic approach Alireza Pesarakloo, Masoumeh Najibzadeh, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani (2018)
SEXUAL DIMORPHISM AND GEOGRAPHIC VARIATION OF BODY SIZE IN THE MOUNTAIN BROWN FROG (Rana macrocnemis BOULENGER, 1885) IN IRAN Alireza Pesarakloo, Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani (2018)
Molecular Phylogenetic relationships among Anatolian-Hyrcanian brown frog taza (Ranidae:Rana) Masoumeh Najibzadeh, michael veith, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Alireza Pesarakloo (2017)
Habitat suitability and patterns of sex-biased migration of the iranian long-legged wood frog ,Rana Pseudodalmatina(Anura: Ranidae) Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Alireza Pesarakloo (2017)
Habitat Suitability for the Caucasian frog Rana macrocnemis Boulenger, 1885 (Amphibia: Anura: Ranidae Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Alireza Pesarakloo (2017)
FEEDING BIOLIGY AND FOOD COMPOSITION IN pelophylax ridibundus (PALLAS 1771) IN THE IRANIAN PLATEAU Alireza Pesarakloo, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Masoumeh Najibzadeh, jahanshir shakarami, Alireza Shayestehfar, kami hajighli (2017)
The first taxonomic revaluation of the Iranian water frogs of the genus Pelophylax (Anura: Ranida) using sequences of the mitochondrial Genome Alireza Pesarakloo, اسکندر Rastegar Poyani, Nasrullah Rastegar Puyani, kami hajighli, Masoumeh Najibzadeh (2017)
Interactive effects of temperature and food availability on the Marsh Frog (Pelophylax ridibundus) tadpoles in Western Iran Alireza Pesarakloo, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Alireza Shayestehfar (2015)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
زیست شناسی تولیدمثل قورباغه درختی (Audouin, 1827) Hyla savignyi علیرضا پسرکلو، معصومه نجیب زاده، راضیه علایی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
طرح تدوین سیاهه انتشار آلاینده محیط زیست علی کاظمی، معصومه نجیب زاده، مهدی محمدی قلعه نی، محمدجواد نحوی نیا (1402)