1403/01/25
مسعود کشاورز

مسعود کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6585-2752
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی انگیزه تفویض قدرت در پادشاهان شاهنامه و شاه لیر: در ده داستان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تطبیقی، شاهنامه، شاه لیر، تفویض قدرت
سال 1400
پژوهشگران مهدی محمدی(دانشجو)، جلیل مشیدی(استاد راهنما)، مسعود کشاورز(استاد مشاور)

چکیده

ادبیات تطبیقی از جمله علومی است که به بررسی آثار ادبی فرهنگ ها و ملل مختلف می پردازد و در آن به اشتراکات و افتراق هر یک پرداخته می شود. پژوهش حاضر به تطبیق دو اثر شاهنامه فردوسی و شاه لیر شکسپیر که از جمله آثار کلاسیک و مطرح جهان شرق و غرب هستند خواهد پرداخت و در آن به انگیزه واگذاری حکومت و قدرت توسط شاه به جانشین و چگونگی این انتقال قدرت توجه خواهد شد. روش پژوهش از نوع دیدگاه آمریکایی است چراکه در این دیدگاه و مکتب، دست پژوهشگر و محقق تطبیقی بسته نیست و در تمام امور تطبیقی می تواند دست برده و آن را بررسی و تحلیل نماید. در این نوشتار به ده داستان از شاهنامه فردوسی: «ضحاک، فریدون، کی کاووس، رستم و سهراب، کی خسرو، لهراسب، گشتاسب، اسفندیار، بهرام گور و خسرو پرویز» پرداخته شده و با نمایش نامه شاه لیر مورد بررسی و تطبیق قرار خواهد گرفت. بررسی هر داستان به صورت مجزا و مطابق با ساختار شاهنامه خواهد بود و به نقاط اشتراک و تفاوت هر یک اشاره خواهد شد.