1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی پوشش ها در گروههای متناهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پوشش- پوشش اجتماعی- پوشش حاصلضربی- پوشش نافزونه
سال 1394
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد مشاور)، عزیز اله آزاد(استاد راهنما)

چکیده

بررسی برخی پوشش ها در گروه های متناهی یک گروه متناهی مانندG بوسیله زیر گروههای واقعی اش پوشیده می شود اگر اجتماع یا حاصلضرب تعدادی از زیرگروههای واقعی اش برابر G باشد. عمل پوشش (اجتماع یا حاصلضرب) از ابتدا ثابت است. اگر عمل پوشش اجتماع باشد، آن را پوشش اجتماعی نامیده و عدد پوششی آن را با σ نمایش می دهیم. همچنین اگر عمل پوشش حاصلضرب باشد، پوشش را حاصلضربی نامیده و عمل پوشش را با γ نمایش می دهیم. در هر دو مورد ما اندازه ممکن به ویژه مقدار کمترین اندازه ممکن را برای عدد پوششی به دست می آوریم.