1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر تغییرات بافت شناسی بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز در موش های تیمار شده با دگزامتازون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پنتوکسی فیلین، دگزامتازون، استریولوژِی، تولید روزانه اسپرم، شاخص های اسپرماتوژنز، بیضه، موش
سال 1397
پژوهشگران نسرین خردمند(دانشجو)، ملک سلیمانی مهرنجانی(استاد راهنما)، منیره محمودی(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه:دگزامتازون یکی از داروهای متداول است که درآلرژی های شدید در انسان استفاده می شود و می تواند با تولید رادیکال آزاد سبب نقص در سیستم تولیدمثلی مردان شود. پنتوکسی فیلین به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی، قادر است استرس اکسیداتیو را کاهش دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ممانعت کننده ی پنتوکسی فیلین بر تغییرات نامطلوب مورفولوژیکی بافت بیضه ، شاخص های اسپرماتوژنز، تولید روزانه اسپرم و پارامترهای اسپرم در موش های تیمار شده با دگزامتازون بود. مواد و روش ها: 24 سر موش بالغ نژاد NMRI با میانگین وزنی 2±36 گرم به صورت تصادفی در 4گروه (6n=) کنترل، دگزامتازون (mg/kg/day7)، دگزامتازون + پنتوکسی فیلین (mg/kg/day7 + mg/kg/day200)، پنتوکسی فیلین (mg/kg/day200)، تقسیم شدند. پس از 7 روز تزریق درون صفاقی، بیضه های راست به منظور ارزیابی های استریولوژیک مورد استفاده قرار گرفتند و از بیضه های چپ جهت اندازه گیری تولید روزانه اسپرم (daily sperm production) استفاده شد. ناحیه ی دمی اپیدیدم چپ نیز در محیط کشت Ham's F10 قطعه قطعه شد واسپرم های خارج شده به منظور تجزیه و تحلیل برخی از پارامترهای اسپرم، مورداستفاده قرار گرفتند. همچنین سطح مالون دی آلدئید سرم (malondialdehyde)، سطح تستوسترون سرم و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (total antioxidant capacity) اندازه گیری شد. داد ه ها با روش آنالیز واریناس یک طرفه و تست Tukey مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و تفاوت میانگین‎ها در سطح (05/0P<) معنی دار در نظر گرفته شد . نتایج: در گروه دگزامتازون میانگین حجم کل بیضه، حجم لوله های منی ساز، میانگین تعداد سلول های اسپرماتوسیت، اسپرماتید گرد و اسپرماتید دراز، شاخص های اسپرماتوژنز، پارامترهای اسپرم مانند، تحرک، تعداد اسپرم، قابلیت حیات، طول دم اسپرم و تولید روزانه اسپرم، سطح تستوسترون سرم، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، وزن بدن، نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت در حالی که افزایش معنی داری در حجم بافت بینابینی، سطح غلظت مالون دی آلدئید در گروه دگزامتازون نسبت به گروه کنترل نشان داد. تیمار همزمان دگزامتازون + پنتوکسی فیلین اثرات مضر دگزامتازون را بر روی پارامترهای نام برده شده جبران کرد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تیمار همزمان پنتوکسی فیلین و دگزامتازون می تواند مانع از اثرات مضر دگزامتازون ب