1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محافظتی عصاره هسته انگور سیاه بر روی پارامترهای اسپرم در موش های سوری تیمارشده با فلوکستین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1: فلوکستین 2: عصاره دانه انگور سیاه 3: توان باروری آزمایشگاهی 4: پارامتر های اسپرم 5: بافت
سال 1392
پژوهشگران زهره حاجی زاده(دانشجو)، ملک سلیمانی مهرنجانی(استاد راهنما)، غلامرضا نجفی(استاد راهنما)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر فلوکستین بر آسیب DAN اسپرم، میزان سرمی هورمون تستوسترون و توان بارورسازی آزمایشگاهی موش های سفید آزمایشگاهی را متاثر نماید، صورت پذیرفته است، و این که آیا عصاره دانه انگور سیاه می تواند باعث بهبود اثرات سوء فلوکستین بشود ؟ مواد و روش ها: برای این منظور موش ها به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم بندی شد شامل گروه یک: کنترل، گروه دو: عصاره دانه انگور سیاه،گروه سه: فلوکستین وگروه چهار: عصاره دانه انگور سیاه و فلوکستین. و به مدت 42 روز به صورت دهانی تیمار شدند. در طی 25و42 روز بافت بیضه ی، نمونه ی سرمی و نمونه اسپرم تمامی موش ها برداشته شد. ضریب تمایز لوله ای، ضریب میوزی، ضریب اسپرمیوژنز، ضریب سلول های سرتولی، سلول های لیدیک و لنفوسیت ها، میانگین قطر لوله های منی ساز، ارتفاع اپیتلیوم زایشی لوله های منی ساز و میانگین ضخامت کپسول بافت بیضه، قابلیت زنده ماندن، تحرک، بلوغ هسته ای، آسیب DNA اسپرم، توان باروری آزمایشگاهی موش ها، میزان تغییرات کربوهیدرات و چربی داخل سیتوپلاسمی سلول های رده اسپرماتوژنر مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی همچنین تاثیر بالقوه ی فلوکستین و عصاره دانه انگور بر روی ظرفیت آنتی اکسیدانتی بافت بیضه و مالون دی-آلدئید بافتی، بررسی شد. نتایج: بررسی های بافت‎شناسی نشان دادند که فلوکستین بر روی ضریب تمایز لوله ای (TDI)، ضریب میوزی(MI)، ضریب اسپرمیوژنز (SPI)، ضریب باز سازی(RI)، ضریب سلول های سرتولی(SCI) و تعداد سلول های لیدیک تاثیر منفی دارد. تمامی پارامترهای مربوط به اسپرم در موش های تیمار شده با فلوکستین پایین تر از موش های کنترل بود. آسیب به DNA اسپرم به شکل پیشرونده ای در طول زمان تشدید یافته بود. توان باروری آزمایشگاهی موش های تیمار شده فلوکستین کاهش یافته بود. ظرفیت آنتی اکسیدانتی بافتی نیز کاهش پیدا کرده و میزان مالون دی آلدئید بافت بیضه افزایش یافته بود. در میزان سرمی هورمون تستوسترون نیز کاهش قابل توجهی مشاهده شد. . تغییرات ضخامت کپسول بیضه و قطر لوله های منی ساز در بین 4 گروه تغییر معنی داری نشان نداد. ولی ارتفاع اپیتلیوم لوله های منی ساز در گروه فلوکستین نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود. از طرفی نیز عصاره دانه انگور سیاه توانست اثرات سوء فلوکستین را کاهش دهد. در ضمن بافت بیضه همه گرو ه ها در برابر رنگ آمیزی سو