1402/09/09
مجید حاجی بابایی

مجید حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مفهوم و جایگاه دولت در نظام فکری میرزا ملکم خان ابراهیم آقا محمدی، مجید حاجی بابایی (1398)
بررسی شکار و کارکردهای آن در دوره صفویه عبداله متولی، مجید حاجی بابایی (1398)
نقش نیروی سوم در ساختار دولت صفوی مجید حاجی بابایی، عبداله متولی (1398)
نقش محیط بین الملل در روابط خارجی ایران دوره پهلوی دوم ابراهیم آقا محمدی، مجید حاجی بابایی (1397)
بررسی اندیشه سیاسی تقی زاده طی سالهای نهضت مشروطیت ایران تا پهلوی دوم مجید حاجی بابایی، علی اصغر میرزایی، سیده عاطفه مشهدی (1394)
پیامدهای جنگ جهانی اول بر کردستان مجید حاجی بابایی، ابراهیم آقا محمدی (1393)
وضعیت راههای اصفهان در عصر قاجار از نگاه سفرنامه های خارجی ابراهیم اصلانی ملایری، مجید حاجی بابایی (1393)
بررسی تاریخ تشیع فراهان از ابتدا تا تاسیس دولت صفویه مجید حاجی بابایی، امامعلی شعبانی (1393)
اندیشه توسعه و ترقی در مطبوعات عهد ناصرالدین شاه مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (1391)
رویکرد ایرانی ها به آلمانی ها در خاطرات و اسناد ایرانی از 1330-1280 ش ابراهیم اصلانی ملایری، مجید حاجی بابایی (1391)
رهیافتی تحلیلی به زمینه های چالش دولت و مجلس (عصر مشروطه) مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (1391)
زندگی، آراء و اندیشه های شیخ هادی نجم آبادی ابراهیم اصلانی ملایری، مجید حاجی بابایی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته