1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر افزودن نانو روی و نانو اکسید روی به محیط های انجمادی بر فراسنجه های درون سلولی و کیفیت اسپرم گوسفند و بز
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نانواکسیدروی، نانو روی، سردسازی اسپرم، قوچ، بز.
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، رضا مسعودی

چکیده

هدف از اجرای این آزمایش بهبود بازده اسپرم سرد شده و منجمد در گوسفند و بز با افزودن نانوذرات روی به محیط انجماد بود. در این آزمایش از 5 راس قوچ و 5 راس بز استفاده شد. پس از اسپرم گیری و ارزیابی اولیه، به منظور حذف اثرات فردی، نمونه ها مخلوط شده و به رقیق کننده های حاوی 50 و 100 میکروگرم نانواکسیدروی و نانو روی اضافه شدند. در مرحله ارزیابی آزمایشگاهی کیفیت اسپرم های سرد شده و منجمد مورد ارزیابی قرار گرفتند و مورفولوژی، زنده مانی، سلامت غشا، یکپارچگی غشا آکروزوم، فعالیت میتوکندری و میزان لیپید پراکسیداسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، تیمارهای 100 میکروگرم نانواکسیدروی و نانو روی موجب بهبود کیفیت اسپرم نسبت به گروه کنترلشد. در نتیجه، افزودن نانواکسیدروی و نانو روی به رقیق کننده می تواند روشی مناسب برای حفاظت اسپرم ذخیره شده در مقابل آسیب های سردسازی و انجماد باشد.