1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آنتی اکسیدان ها در آندرولوژی نشخوارکنندگان
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدان ها آندرولوژی نشخوارکنندگان
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

آنتی اکسیدان ها موادی هستند که امروزه در صنایع غذایی، دامپروری و.. بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مواد در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده و مانع اکسید شدن مورد استفاده قرار می گیرند و در صنعت دام و طیور نیز از این مواد در صنایع غذایی و صنعت دام و طیور به عنوان مانع اکسیده شدن و نگهدارنده خوراک استفاده می شود. حفاظت انجمادی گامت های جنسی در پستانداران به-خصوص انسان و دام های اهلی با اهداف حفاظت از نسل، از تکنولوژی های مورد توجه در بخش تحقیقاتی و تجاری است. با توجه باینکه انجماد با بر هم زدن تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان سبب می شود که گامت جنسی به خصوص اسپرم در معرض تنش اکسیداتیو قرار گیرد در سال های اخیر متخصصین با به کارگیری انواع آنتی اکسیدان ها در محیط رقیق کننده، به دنبال کاهش اثرات این تنش بوده اند تا بتوانند فراسنجه های اسپرم مانند تحرک، زنده مانی و ... را پس از ذوب و یخ گشایی حفظ نمایند.