1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تلقیح مصنوعی و درمان ناباروری درحیوانات شیرده
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
بلوغ جنس ماده چرخه فحلی
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

پس از بلوغ جنس ماده وارد چرخه تولیدمثلی میشود، که در سراسر زندگی تولیدمثلی حیوان ادامه دارد. چرخه فحلی، الگوی رفتاری جنسی ریتمیک است که توسط ماده نشان داده میشود، که با یک فحلی شروع میشود و در ادامه با فحلی بعدی به پایان میرسد. این دوره بین دو فحلی از یک چرخه منظم است. فعالیت تولیدمثلی ماده توسط کارکرد هماهنگ ارگانهای مختلف تولید مثلی حفظ میشود (جدول 1-1). چرخه فحلی فرصتهای مکرر برای آبستن شدن ماده را فراهم میکند. زمانی که لقاح رخ میدهد دام ماده وارد دوره آنستروس در طول آبستنی میشود که بعد از زایش پایان مییابد و رحم به حالت عادی (ترمیم و بازگشت به اندازه طبیعی) برمیگردد. چرخههای فحلی با توجه به فراوانی وقوع در طول سال به صورت زیر دستهبندی میشوند: مونو استروس: حیواناتی که تنها یک چرخه فحلی در سال را نشان میدهند مثل حیوانات وحشی. پلی استروس: حیواناتی که چرخه فحلی را در سال به صورت مکرر نشان میدهند، مثل گاو و خوک ماده. پلی استروس فصلی: حیواناتی که چرخه فحلی را تنها در طول فصل تولیدمثلی نشان میدهند، مثل گوسفند، بز و مادیان.