1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نانو روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس پس از فرآیند انجماد-یخگشایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوروی، انجماد اسپرم، خروس
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، محسن شرفی(استاد مشاور)، رضا مسعودی(استاد مشاور)، نجمه سنوری(دانشجو)

چکیده

هدف از اجرای این آزمایش بهبود بازده باروری اسپرم منجمد خروس با افزودن نانوذرات روی به محیط انجماد بود. در این آزمایش از 10 قطعه خروس نژاد راس استفاده شد. پس از اسپرم گیری و ارزیابی اولیه، به منظور حذف اثرات فردی، نمونه ها مخلوط شده و در محیط لیک رقیق شده و به رقیق کننده های حاوی 0، 50، 100و 200 میکروگرم نانوروی و 100 میکروگرم کلریدروی اضافه و سپس منجمد شد. در مرحله ارزیابی آزمایشگاهی کیفیت اسپرم های منجمد مورد ارزیابی قرار گرفتند و فراسنجه های حرکتی، سلامت غشا، مورفولوژی اسپرم، یکپارچگی غشا آکروزوم، فعالیت میتوکندری، زنده مانی-آپوپتوز و میزان لیپید پراکسیداسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله ارزیابی باروری، از بهترین تیمارها برای آزمایش باروری با تلقیح مصنوعی استفاده شد. به این منظور از 3 گروه 10 قطعه ای مرغ مادر نژاد راس استفاده شد. مرغ ها هفته ای دوبار به مدت یک ماه تلقیح شدند. نتایج حاصل نشان داد، تیمارهای 50 و 100 میکروگرم نانوروی موجب بهبود بازده فراسنجه های حرکتی، زنده مانی، سلامت غشا، مورفولوژی، فعالیت میتوکندری و کاهش میزان لیپید پراکسیداسیون شد. درصد باروری نیز در گروه دریافت کننده 100 میکروگرم نانوروی از گروه کنترل و 100 میکروگرم کلرید روی بالاتر بود. در نتیجه، افزودن نانوروی به رقیق کننده می تواند روشی مناسب برای حفاظت اسپرم ذخیره شده در مقابل آسیب های انجمادی باشد.