1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول های استخوانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسب ترکمن جنستئین تمایز استخوان سلول بنیادی مزانشیمی
سال 1399
مجله مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران فرنوش آزادی ، مهدی خدایی مطلق ، عبدالله محمدی سنگ چشمه ، احسان سید جعفری

چکیده

هدف: هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر غلظت های مختلف جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول های استخوانی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه، سلول­های مزانشیمی با غلظت های متفاوت 0، 8-10، 7-10، 6-10، 5-10 میکرومولار جنستئین و محیط تمایزی استخوان کشت داده شدند. در طول 21 روز، برای ارزیابی تکثیر و زنده مانی از آزمونMTT و نقش غلظت­های مختلف جنستئین در تمایز استخوانی از آزمایش­های آلیزارین رد، سنجش آنزیم آلکالین فسفاتاز و میزان رسوب کلسیم استفاده شد. داده های حاصل در قالب آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA تجزیه شدند. نتایج: نتایج نشان داد که جنستئین اثر منفی بر روی زنده­مانی سلول های مورد آزمایش نداشت (05/0p). میزان رسوبات کلسیمی در روزهای 14 و 21، بین غلظت بیشینه­ی جنستئین (5-10) و دیگر غلظت­ها دارای تفاوت معنی­داری بود (05/0>p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افزودن جنستئین بر تمایز سلول­های بنیادی جدا شده از بافت چربی، باعث بهبود روند تمایز استخوانی بدون اثر سمیت می­شود.