1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نانواکسید روی در رقیق کننده انجماد اسپرم بر فراسنجه های کیفی اسپرم خروس پس از فرایند انجماد- یخ گشایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1- نانواکسید روی 2- خروس 3- باروری 4- اسپرم
سال 1399
پژوهشگران محمد جواد کریمی ثابت(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، رضا مسعودی(استاد راهنما)، محسن شرفی(استاد مشاور)

چکیده

دراین مطالعه از تعداد 10 قطعه خروس نژاد راس با سن 32 هفتگی برای اسپرم گیری استفاده شد. خروس ها به مدت 10 روز برای اسپرم دهی عادت دهی شدند و اسپرم گیری از خروس ها به روش مالش شکمی انجام شد. بلافاصله پس از اسپرم گیری، نمونه های منی در آب 37 درجه سلسیوس قرار داده شده و برای ارزیابی کیفیت اسپرم به آزمایشگاه منتقل شدند. رقیق کننده شاهد بدون اضافه کردن ماده آزمایشی آماده شد سپس غلظت های 50 ، 100 و 200 میکروگرم نانواکسیدروی و100 میکروگرم اکسیدروی به رقیق کننده لیک اضافه شد و بعد از فرآیند انجماد-ذوب فراسنجه های کیفی اسپرم شامل فراسنجه های حرکتی، زنده مانی، سلامت غشا، مورفولوژی اسپرم، یکپارچگی آکروزوم، میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشا اسپرم و نیز درصد میتوکندری های فعال اسپرم در گروه کنترل و گروه های تیماری ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که افزودن سطح 100 میکروگرم اکسیدروی و سطوح 50 و 100 میکروگرم نانو اکسیدروی توانست شاخص هایی مانند جنبایی کل و پیشرونده، سلامت غشا، فعالیت میتوکندری، یکپارچگی غشا، زنده مانی اسپرم را به طور معنی دار نسبت به تیمار شاهد بهبود بخشد همینطور 100میکروگرم اکسیدروی و 100 میکروگرم نانواکسیدروی توانست باعث کاهش مرگ اسپرم ها شود (P<0/05). میزان 100 میکروگرم اکسیدروی و 100 میکروگرم نانواکسیدروی توانست باروری را به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد (P<0/05) اما تاثیری بر جوجه آوری نداشت. استفاده از دوز 200 میکروگرم نانواکسیدروی هیچ تاثیری نسبت به تیمار شاهد بر صفات اندازه گیری شده نداشت. استفاده از اکسید روی و نانو اکسیدروی هیچ تاثیری بر سرعت حرکت چه در مسیر مستقیم و چه در مسیر منحنی نداشت. می توان نتیجه گرفت استفاده از عنصر روی می تواند باعث بهبود صفات و خصوصیات اسپرم شود.