1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مقدار و زمان تزریق PMSG بر رفتار تغذیه ای و تولیدمثلی میش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
گوسفند، میش فراهانی، رفتار جنسی، همزمان سازی فحلی
سال 1398
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر همزمان سازی فحلی با استفاده از دوزهای مختلف و زمان های متفاوت تزریق هورمون PMSG) بر رفتارهای تغذیه ای و جنسی در میش های نژاد فراهانی بود. 70 رأس میش نژاد فراهانی در این مطالعه استفاده شد. گروه اول: در این گروه زمان برداشت سیدر از بدن دام به میزان 400 واحد بین المللی هورمون PMSG به بدن میش ها تزریق شد.گروه دوم: در این گروه 24 ساعت قبل از زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 500 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. گروه سوم: در این گروه 24 ساعت قبل از زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 600 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. گروه چهارم: در این گروه در زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 400 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. گروه پنجم: در این گروه 24 ساعت قبل از زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 500 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. گروه ششم: در این گروه در زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 600 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. شاهد پس از برداشت سیدر هیچگونه تزریقی صورت نگرفت. پس از برداشت سیدر، قوچ به گله اضافه شد(روز صفر و ساعت صفر) و رفتارها ثبت شد. رفتار ایستادن میش دارای فراوانی بالایی بود. تفاوت معنی داری رفتاری در بین گروهها دیده نشد و بیشترین رفتار جنسی در تیمار دو مشاهده شد. بطور کلی میش های فراهانی همزمان شده در این تحقیق پاسخ مشابهی به تیمارها دادند.