1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تغذیه ویتامین های C و E بر برخی ویژگی های اسپرم خروس ورامینی در شرایط سرد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ویتامین C، ویتامین E، اسپرم، منی، خروس بومی ورامین
سال 1398
مجله پژوهش هاي توليدات دامي
شناسه DOI
پژوهشگران کاظم کریمی ، مهدی خدایی مطلق ، امیر عباس دارستانی ، کامران زندی

چکیده

سی و شش قطعه خروس به 12 گروه 3 تایی شامل 4 تیمار، هر تیمار 3 تکرار و در هر تکرار 3 خروس تقسیم شدند. تیمارها شامل: 1) جیره شاهد بدون افزودن مکمل ویتامین C و E 2) جیره C دارایmg/kg 1000 ویتامین C، 3) جیره E دارای mg/kg 1000 ویتامینE ، 4) جیرهE +C دارای ویتامین C و ویتامین E. خروس ها به­مدت 28 روز با جیره تغذیه شدند. اسپرم گیری، با روش مالش- شکمی انجام شد و منی با استفاده از محلول بافرتریس رقیق شد و در دمای 0C5 نگه­داری شدند. و ویژگی­ های غلظت، جنبایی کل، جنبایی پیشرونده و زنده ­مانی، در صفر، 6، 12، 24 و 48 ساعت بعد از اسپرم گیری اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که ویتامین E باعث افزایش تحرک، افزایش اسپرم زنده، افزایش اسپرم پیش رونده، در تمام زمان ها همچنین افزایش حجم و غلظت شد. نتایج تاثیر ویتامین E+C کاملاً مشابه نتایج ویتامین E بود. به نظر می رسد، در این پژوهش، ویتامین E در جیره غذایی در بهبود وضعیت فراسنجه­ های اسپرم خروس بومی ورامین، در شرایط سرد، مؤثرتر از دیگر گروه های آزمایشی بود. بنابراین احتمالاً تجویز آن می­ تواند در جیره، برای بهبود وضعیت اسپرم در طیور، مناسب باشد.