1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تزریق دوز مختلف هورمون گنادوتروپین مادیان آبستن بر بروز رفتار در میش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
میش، رفتار، هورمون
سال 1397
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثر دوزهای مختلف تزریق هورمون گنادوتروپین مادیان آبستن بر رفتارهای میش پس از خروج سیدر طراحی و اجرا شد. 40 رأس میش به چهار گروه ده رأسی تقسیم شدند. گروه اول: تزریق 400 واحد بین المللی هورمون گنادوتروپین اسب پس از خروج سیدر، گروه دوم: تزریق 500 واحد بین المللی هورمون گنادوتروپین اسب پس از خروج سیدر، گروه سوم: تزریق 600 واحد بین المللی هورمون گنادوتروپین اسب پس از خروج سیدر و گروه شاهد بدون تزریق هورمون. پس از برداشت سیدر فراسنجه های رفتاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد بطورکلی میتوان اینگونه عنوان کرد که احتمالا با افزایش دوز تزریقی هورمون گنادوتروپین مادیان آبستن فعالیت تخمدانی بیشتر تحت تاثیر قرار گیرد و رفتارهای تولیدمثلی افزایش یابد.