1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشجویان کشاورزی درباره توسعه پایدار
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آگاهی، نگرش، رفتار، توسعه پایدار، دانشجو
سال 1396
مجله فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود رضایی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک درباره توسعه پایدار بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه ی آماری آن را دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل دادند که از بین آنان نمونه ای به حجم 101 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه به وسیله متخصصان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (برای متغیرهای رفتار زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی و نگرش زیست محیطی به ترتیب 78/0، 71/0 و 79/0) تأیید شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میزان آگاهی 2/77 درصد از دانشجویان درباره توسعه پایدار در حد بالا، 8/20 درصد متوسط و 2 درصد پایین و نگرش 7/33 درصد از دانشجویان درباره توسعه پایدار قوی، 6/36 درصد متوسط و 7/29 درصد ضعیف بود. نتیجه ی تحلیل همبستگی نشان داد بین آگاهی و نگرش، بین آگاهی و رفتار و بین نگرش و رفتار دانشجویان و نیز بین معدل دانشجویان با نگرش و رفتار آنان در زمینه توسعه پایدار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای نگرش و جنسیت 57 درصد از تغییرات رفتار دانشجویان در زمینه توسعه پایدار را تبیین کردند. نتیجه گیری: آموزش زیست محیطی و تغییر نگرش دانشجویان در زمینه محیط زیست پیش نیاز دستیابی به توسعه پایدار می باشند.