1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثر عصاره سیر و لواستاتین بر تغییرات غلظت کلسترول بافت کبد جوجه گوشتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جوجه گوشتی، عصاره سیر، لواستاتین، کلسترول بافت ک
سال 1397
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مجید عبدالمحمدی ، کاظم کریمی

چکیده

چکیده در این مطالعه 120 قطعه جوجه گوشتی در روزهای 28 و 35 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جوجه ها به پنج گروه آزمایشی، شامل دو گروه جوجه معمولی (شاهد و عصاره سیر) و سه گروه هایپرکلسترومیک (شاهد، عصاره سیر و تزریق لواستاتین) با سه تکرار و هشت پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی طراحی و اجرا شد. به جوجه های گروه های آزمایشی از روز 21 تا 28 مقدار 5/0 سی سی (شامل25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن پرنده ماده مورد تزریق) به صورت زیر جلدی در ناحیه گردن مواد آزمایشی تزریق شد، علاوه بر ماده آزمایشی درگروه هایپرکلسترمیک تزریق روزانه کلسترول هم انجام شد. به منظور بررسی کلسترول بافتی در بافت کبد پس از کشتار نمونه جدا و فریز شد. نتایج نشان داد که تزریق کلسترول کلسترول بافتی کبد را در روز 28 به طور معنی داری افزایش داد (01/0>P) تزریق لواستاتین توام با کلسترول نشان داد که هیچ اثری بر کلسترول بافتی در کبد نداشت (01/0>P). نتیجه کلی نشان می دهد عصاره سیر در این مقیاس روی این فراسنجه ها عملکرد مناسبی را در کاهش غلظت کلسترول کبد جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمی شده دارا نیست. بد