1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توجه به بهداشت در دامداران سنتی بخش مرکزی شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بهداشت، دامدار، آموزش
سال 1396
پژوهشگران محمد مشایخی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهداشت در برخی از دامداری های اطراف شهرستان اراک انجام شد. ابتدا پرسشنامه ای براساس مشخصات فردی و میزان توجه آنان به بهداشت دامداری طراحی گردید. سپس در بین آنها توزیع و تکمیل گردید. نتایج نشان داد که سطح تحصیلات پنجاه درصد از مخاطبان جامعه مدنظر کمتر از دیپلم بود و قریب باتفاق آنها دوره های آموزشی درخصوص مباحث بهداشت دام نگذرانیده بودند و همچنین بیشتر بر تجربیات شخصی تأکید داشتند و از مشاوره کارشناسان کمتر استفاده می نمودند. مبارزه با کنه از مهم ترین استراتژی های بهداشتی آنان بود اما در هیچ دامداری حوضچه ضدعفونی دیده نمی شد. بنابراین میزان سطح بهداشت در بین دامداران مذکور نیاز به آموزش و ارتقا دارد.