1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر غلظت های مختلف ژل رویال در رقیق کننده بر برخی از فراسنجه های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسپرم بز، رقیق کننده، ژل رویال، انجماد-یخ گشایی
سال 1394
مجله علوم دامي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران احمد زارع شاه نه ، طاهره محمدیان ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسۀ اثر افزودن غلظت های متفاوت ژل رویال به رقیق کنندۀ منی بز بر ویژگی های حیاتی اسپرم پس از انجماد در بز بود. اسپرم گیری از چهار بز نر بالغ به فاصلۀ هفته ای دو بار با استفاده از مهبل مصنوعی انجام شد و سپس نمونه های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه های اسپرم در چهار گروه که داری ژل رویال با غلظت (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) اختصاص داده و در شش تکرار در معرض بخار ازت منجمد و در تانک ازت نگهداری شدند. نمونه های اسپرم پس از انجماد-یخ گشایی از نظر جنبایی، درصد زنده مانی و یکپارچگی غشا بررسی شدند. میانگین جنبایی کل و زنده مانی در غلظت یک درصد ژل رویال از گروه شاهد و سایر گروه های تیماری بیشتر بود (05/0>P). تفاوت معنی داری از نظر درصد خطی بودن جنبایی اسپرم (LIN) و یکپارچگی غشای پلاسمایی بین گروه های تیماری با گروه شاهد مشاهده نشد (05/0P). بنابراین استفاده از ژل رویال در رقیق کنندۀ منی بز سبب بهبود برخی فراسنجه های اسپرم پس از فرایند انجماد می شود.