1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر اسانس زیره سبز بربرخی باکتریهای ورم پستان گاو درمحیط آزمایشگاه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
باکتری ورم پستان، اسانس زیره سبز و خاصیت آنتی باکتری
سال 1394
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

ورم پستان سبب خسارات اقتصادی به گله شده و باعث افزایش مصرف آنتی بیوتیک در فارم می شود و استفاده طولانی مدت آنتی بیوتیک، با گذشت زمان، سبب ایجاد مقاومت در برابر آنتی بیوتیک می شود و از طرف دیگرمیکروبهای مقاوم می تواند از طریق محصولات به انسان نیز منتقل شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر آنتی باکتریایی اسانس زیره سبز بر باکتریهای استافیوکوکوس آرئوس، اشیرشیاکلی که از باکتریهای اصلی مولد ورم پستان می باشند انجام شد. خواص آنتی باکتریایی اسانس به وسیله روش انتشار بر روی دیسک تحلیل گردید میانگین قطر هاله عدم رشد بین غلظت 10 درصد با غلظت های 30 و 50 در استافیلئوکوکوس آرئوس تفاوت معنی دار وجود داشت در حالی که بین غلظت های 30 و 50 تفاوت معنی داری برای صفت مذکور در اشیرشیاکلی وجود نداشت.