1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پراکسید هیدروژن و ملاتونین بر بلوغ هسته ای اووسیت در شرایط برون تنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران کاظم بیابانی ، احمد زارع شاه نه ، حمید کهرام ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت های مختلف ملاتونین در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید بر بلوغ هسته ای اووسیت های نابالغ گوسفند بود. مواد و روش ها: تخمدان ها از کشتارگاه جمع آوری و استحصال اووسیت به روش استاندارد انجام گرفت، کشت اووسیت ها در الف: TCM199 به علاوه 10 درصد FBS، 5 میکرو گرم در میلی لیتر FSH ، 01/0 واحد بین المللی در میلی لیتر LH، 100 واحد بین المللی در میلی لیتر پنی سیلین و 100 واحد بین المللی در میلی لیتر استرپتومایسین، ب: الف + H2O2300 میکرو مولار با دمای 5/38 درجه سانتی گراد، پ: ب + 1 میکرو مولار ملاتونین و ت: ب + 10 میکرو مولار ملاتونین انجام شد. نتایج: این مطالعه نشان داد که H2O2، بلوغ هسته ای را بطور معنی داری ( 05/0P<) نسبت به گروه کنترل کاهش می دهد (7/14در مقابل 9/84). ملاتونین با غلظت صفر، 1 و 10 میکرو مولار توانست هنگام تنش اکسیداتیو میزان اووسیت هایی که به متافاز-2 می رسند را افزایش دهد (به ترتیب 7/14 در مقابل 29/43 و 12/54)، اما با افزایش غلظت ملاتونین از 1 به 10 میکرو مولار، تاثیر معنی داری روی بلوغ اووسیت ها نداشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ملاتونین هنگام تنش اکسیداتیو بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های گوسفند را بهبود می بخشد.