1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ضد باکتریایی اسانس سیر و رزماری بر برخی از پاتوژن های اصلی ورم پستان در گاو شیری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق

چکیده

هدف: در این پژوهش خواص ضد باکتریایی اسانس 2 گیاه رزماری و سیر بر روی باکتری های استافیلوکوکوس آرئوس، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آگالاکتیه در درصد غلظت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: اسانس ها از گروه گیاهان دارویی و معطر دانشگاه اراک تهیه گردید. با غلظت های 10، 30 و 50 درصد از اسانس های سیر و رزماری خاصیت ضد باکتریایی به روش انتشار در آگار به کمک دیسک بررسی شد. حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشندگی نیز با استفاده از درصد غلظت های مختلف اسانس ها تعیین شد. برای تعیین فعالیت ضد باکتریایی آنتی بیوتیک های پنی سیلین، باسیتراسین و اریترومایسین از دیسک های آماده که آغشته با این آنتی بیوتیک ها بودند بر روی محیط کشت باکتری ها استفاده شد. نتایج: تمام غلظت های این اسانس ها (10، 30 و 50 درصد) دارای اثر ضد میکروبی بودند و تاثیر اسانس ها با کم شدن غلظت آن ها در دیسک کم شد. حداقل غلظت مهاری و کشندگی بین دو اسانس سیر و رزماری تفاوت چشمگیری وجود نداشت. همچنین مقایسه میانگین هاله عدم رشد بین آنتی بیوتیک های مورد بررسی (پنی سیلین، باسیتراسین و استرپتومایسین) و اسانس ها در غلظت 10 درصد نشان داد بین آنتی بیوتیک ها و اسانس ها تفاوت معنی دار وجود داشت. نتیجه گیری: اسانس های سیر و رزماری با توجه به دارا بودن اثرات آنتی باکتریایی بر علیه باکتری های اصلی مولد ورم پستان می توانند کاندیداهای مناسبی به منظور جایگزین آنتی بیوتیک ها در درمان ورم پستان در گاو باشند.