1403/04/02
محمود اکبری

محمود اکبری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0006-3517
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57203151639
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی آب
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Predicting the geometry of stable alluvial channels: combination of data mining and meta-heuristic optimization Fatemeh Lanjabi Sharahi, Seyed Morteza Seyedian, Mahmood Akbari, Ali Heshmatpour (2023)
کاربرد شبکه عصبی GMDH در پایش شوری خاک دشت ساوه با استفاده از شاخص‌های طیفی و توپوگرافی وحید حبیبی اربطانی، محمود اکبری، زهره مقدم، امیرمهدی بیات (1401)
ICSSDOM: irrigation conveyance system simulation delivery optimization model Javad Mozaffari, Seyed Asadollah Mohseni Movahed, Mahmood Akbari (2022)
Potential impacts of climate change on groundwater levels in Golpayegan Plain, Iran Mahnoush Moghaddasi, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mahmood Akbari, sedeghe Salari (2022)
Evaluation of the least square support vector machines (LS-SVM) to predict longitudinal dispersion coefficient Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mahmood Akbari, Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia (2022)
ارزیابی عملکرد مدل های ANFIS و ANFIS-PSO در برآورد خصوصیات پرش هیدرولیکی ناهید پورعبدالله، جهانگیر عابدی کوپایی، منوچهر حیدرپور، محمود اکبری (1400)
مدل شبیه سازی- بهینه سازی دوهدفه الگوی کشت و تخصیص آب در دشت سمنان محمد قدس پور، مهدی سرائی تبریزی، علی صارمی، حمید کاردان مقدم، محمود اکبری (1400)
پیش بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان گلپایگان با استفاده از ترکیب ANFIS و PSO صدیقه سالاری، مه نوش مقدسی، مهدی محمدی قلعه نی، محمود اکبری (1400)
A Semi-Analytical Equation to Estimate Hydraulic Jump Length Seyed Asadollah Mohseni Movahed, Javad Mozaffari, davood maghami, Mahmood Akbari (2018)
Surface Irrigation Simulation-Optimization Model Based on Meta-Heuristic Algorithms Mahmood Akbari, mehdi gheisari, Behrouz Mostafazadeh-Fard, mohammad shayannejad (2018)
یک مدل ریاضی جدید برای طراحی بهینه آبیاری نواری بر مبنای تحلیل حساسیت ضریب وزنی شاخص ها سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، پروانه صالحی مقدم (1392)
مقاله ارائه‌شده
بررسی امکان تغذیه مصنوعی در بستر رودخانه کرج سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، محمود اکبری (1393)
ارائه روشی برای وزندهی به شاخصها در مدلهای شبیهسازی- بهینهسازی و کاربرد آن در مدل BISEDOM سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، جواد مظفری (1393)
تعیین رابطهای برای محاسبه طول پرش هیدرولیکی بر مبنای آنالیز ابعادی و آزمایشهای مدل فیزیکی سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، داود داودمقامی، جواد مظفری (1393)
بررسی تاثیر خشکسالی اقلیمی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استادارد زهرا پاک، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری (1392)
کتاب
آشنایی با الگوریتم SA برای بهینه سازی و برخی کاربردها در مهندسی آب سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
پیش‌بینی هندسه کانالهای پایدار با استفاده از روش داده‌کاوی محمود اکبری، سید مرتضی سیدیان، علی حشمت پور، فاطمه لنجابی شراهی (1402)
تخمین ضرائب معادلات نفوذ مختلف با ارائه مدل شبیه‌سازی-بهینه‌سازی آبیاری سطحی محمود اکبری، محمد شایان نژاد، سید محمد میرهاشمی (1402)
بهینه سازی چند هدفه الگوی کشت و تخصیص آب در مقیاس چاه مزرعه (مطالعه موردی: دشت ساوه استان قم) محمود اکبری، محمدجواد نحوی نیا، وحید حبیبی اربطانی، محمد حسین احمد پور (1401)
توسعه معادله تحلیلی تجربی برای تبخیر وتعرق روزانه گیاه مرجع(چمن) (مطالعه موردی: همدان) سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، محمود اکبری، پری رخ پورجهان (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بهینه سازی الگوی کشت سعید شرفی، محمدجواد نحوی نیا، محمود اکبری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، حسین صالحی ارجمند (1399)
تعیین رابطه ای برای محاسبه طول پرش هیدرولیکی بر مبنای آنالیز ابعادی و آزمایشهای مدل فیزیکی سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، داود داودمقامی، جواد مظفری (1394)

علایق پژوهشی

  • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی آب و خاک
  • آبیاری سطحی
بیشتر