1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص پلیاورتانهای جدید بر پایه نشاسته و حاوی بیس)2-هیدروکسی اتیل(ترفتاالت در زنجیره اصلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پ لیی اور تیان، نیانوذرات مغناطی سیی، نیانوذرات ن قیره، فعال ییت آن تیی باکتر ییایی، ن قیاط کربنی دوپ شده با گوگرد و نیتروژن، نانوکامپوزیتهای فلوئورسنت، حسگر یون جیوه
سال 1401
پژوهشگران خلیل فقیهی(استاد راهنما)، فریناز کمالی(دانشجو)

چکیده

سنتز و بررسی خواص پلیاورتانهای جدید بر پایه نشاسته و حاوی بیس)2-هیدروکسی اتیل(ترفتاالت در زنجیره اصلی کنترل عفونتهای میکروبی به دلیل افزایش گسترش باکتریهای بیماریزا یکی از دغدغههای روزافزون در جوامع مدرن است. بنابراین، تقاضای زیادی برای طراحی عوامل ضد باکتری جدید برای حل این مشکالت وجود دارد در بخش اول رساله سری جدیدی از نانوکامپوزیتهای پلی اورتانی زیست سازگار بر پایه نشاسته با ترکیب منحصر به فرد نانوذرات مغناطیسی )MNPs )و نانوذرات نقره )AgNPs )سنتز شدند. بهمنظور انجام این مطالعه، ابتدا یک دی ایزوسیانات سنتزی جدید در یک واکنش سه مرحلهای سنتز شد. سپس دی ایزوسیانات حاوی دو بخش ایزوسیانات فعال با گروههای هیدروکسیل بیس )2-هیدروکسی اتیل ترفتاالت( )BHET )و نشاسته بهعنوان عامل پوششی MNPs حاوی مقادیر مختلف نقره برای ایجاد پیوندهای اورتان پایدار پیوند VSM ، TEM ،FE-SEM ،EDX ،XRD ،FT-IR ازتکنیکهای استفاده با شده تهیه نانوکامپوزیتهای. شدند شناسایی شدند. در ادامه، فعالیت آنتی باکتریایی پلی اورتان سنتزی و نانوکامپوزیتهای تهیه شده درمقابل باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشیرشیاکلی به عنوان باکتری گرم منفی و گرم مثبت به ترتیب مورد بررسی قرار گرفتند. روش تعیین قطر هاله به عنوان یک تکنیک ساده برای بررسی فعالیت آنتی باکتریایی نمونه های سنتز شده به کار برده شد. به منظور تایید نتایج آنتی باکتریایی حاصل شده، حداقل غلظت کشندگی (MBC ) حداقل غلظت بازدارندگی )MIC ،)استرس اکسیداتیو و آزادسازی آنزیم الکتات دهیدروژناز)LDH )خارج سلولی به کار برده شد. نتایج حاصل نشان داد که فعالیت آنتی باکتریایی نانوکامپوزیتهای سنتز شده با افزودن نانوذرات نقره افزایش یافته که میتواند به دلیل اثر هم افزایی نانوذرات آهن و نقره در ساختار مهندسی شده نانوکامپوزیت باشد. از سوی دیگر با افزایش میزان نقره کاهش فعالیت آنتی باکتریایی مشاهده شد که میتواند به دلیل تجمعات AgNPs درساختار نانوکامپوزیت باشد. سپس تغییرات مورفولوژی باکتری اشیرشیاکلی با آنالیز TEM مورد بررسی قرار گرفت. در آخر یک مکانسیم ساده برای فعالیت آنتی باکتریایی پیشنهاد شد. در بخش دوم این رساله سنتز، شناسایی و کارایی نانوکامپوزیتهای پلی اورتانی جدید با خواص فلوئورسانس به عنوان حسگر انجام شد. امروزه تولید زبالههای پلیاورتان به جهت کاربرد گسترده این ترکیبات رو