1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص پلی اورتان های جدید بر پایه ی 4 و'4́-دی هیدروکسی دی فنیل سولفون و بتاسیکلودکسترین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
β-سیکلودکسترین، پلی اورتان بر پایه ی β-سیکلودکسترین، آلکالوئید، پگانوم هارمالا، فلوئورسانس
سال 1399
پژوهشگران خلیل فقیهی(استاد راهنما)، علیرضا اوراش زاد(دانشجو)

چکیده

یکی از خواص مهم پلیمرهای بر پایه ی سیکلودکسترین توانایی جذب ترکیبات آلی و یون های فلزی است. در این کار تحقیقاتی پلی اورتان جدید بر پایه ی β-سیکلودکسترین (4) از واکنش β-سیکلودکسترین، دی هیدروکسی دی فنیل سولفون و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات تهیه شد و از آن به عنوان جاذب آلکالوئیدهای گیاه پگانوم هارمالا استفاده گردید. پلی اورتان حاصله پس از جذب آلکالوئیدها خصلت فلوئورسانس از خود نشان داد. از این پلیمر می توان چندین بار به عنوان جاذب استفاده کرد و به راحتی قابل بازیابی است. ساختار و خواص این پلی اورتان ، با به کارگیری روش های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای (NMR) بررسی شد. میزان جذب آلکالوئیدهای گیاه پگانوم هارمالا نیز با دستگاه اسپکتروفتومتر و به وسیله ایزوترم لانگمویر به دست آمد. نتایج نشان می دهند که پلی اورتان تهیه شده جاذب مناسبی برای جذب آلکالوئیدهای گیاه پگانوم هارمالا می باشد.