1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدرو‍‍‍‍ژل نانو کامپوزیت هوشمنـد مغناطیسی با شروع از N- ایزوپروپیل آکریل آمید وبررسی خواص آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی، نانوذرات هیبریدی مغناطیسی، پایین ترین دمای بحرانی محلول
سال 1394
پژوهشگران فرشته عبدی(دانشجو)، علیرضا کریمی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)

چکیده

در این پروژه هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه N- ایزوپروپیل آکریل آمید به صورت درجا از ترکیب N- ایزوپروپیل آکریل آمید و N وN ' - متیلن بیس آکریـل آمیــد در حضـور N- وینیل پیرولیدون، پتاسیم پرسولفات و درصد وزنی مناسب از نانوذرات هیبریدی مغناطیسی (IV) تهیه شد و توسط تکنیک های آنالیز حرارتی TGA))، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)، میـکروسکوپ الکتــرونی روبـشی((SEM، طیـف ماوراء بنفش/ مرئی (UV-Vis) و طیف مادون قرمز FT-IR)) مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. تصاویر SEM نانوکامپوزیت مغناطیسی نشان می دهد نانوذرات به طور یکنواخت در بستر پلیمر پخش شده اند و تجمع پذیری نانوذرات هیبریدی مشاهده نمی شود. پایین ترین دمای بحرانی محلول (LCST) نانوکامپوزیت مغناطیسی توسط طیف UV-Vis مشخص گردیـد کـه بـرابـر با ℃ 38- 36 می باشد. نانوذرات هیبریدی مغناطیسی در طی چهار مرحله ابتدا از طریق سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن 〖Fe〗_3 O_4 (I) و سپس پوشش دار کردن نانوذرات 〖Fe〗_3 O_4 توسط سیلیکا (II) و عـامل دار کردن سطح نانوذرات مغناطیسی پوشش دار شده توسط 3- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (III) و در مرحله ی آخر واکنش نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با مالئیک انیدرید(IV) تهیه شدند. داروی مترونیدازول روی هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بارگذاری گردید و رهایش این دارو توسط طیف UV-Vis مورد بررسـی قرار گرفت که نشان دهنده یک سیستم آهسته رهایش است.