1403/02/01
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و بررسی پلی(اتر- ایمید)های جدید مقاوم حرارتی حاوی بیس (2،5-دی متیل-4-آمینو فنوکسی)پاراتولیل متان و دی انیدریدهای آروماتیک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
،بیس ] 4-( 4- آمینو فنوکسی )- 2و5- دی متیل فنیل [ پارا تولیل متان آنالیز عنصری، ویسکوزیته درونی، بررسی حلالیت و آنالیز گرمایی TGA-DTG
سال 1394
پژوهشگران خلیل فقیهی ، حسین اردشیر گروی

چکیده

در این پژوهش، ابتدا دی آمین بیس ] 4-( 4- آمینو فنوکسی )- 2و5- دی متیل فنیل [ پارا تولیل متان (5) از طریق سه مرحله واکنش با موفقیت تهیه شد و سپس از واکنش آن با دی انیدرید های آروماتیک مختلف (a-d7) پلی ایمید های (a-d8) مقاوم حرارتی تهیه شد. برای تهیه پلی ایمید ها از روش ایمیداسیون حرارتی استفاده شد. ساختار و خواص دی آمین و پلی ایمید ها از طریق طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته ای (1H-NMR)، پراش اشعهX- (XRD) ، آنالیز عنصری، ویسکوزیته درونی، بررسی حلالیت و آنالیز گرمایی TGA-DTG و DSC بررسی شد