1403/02/01
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت های جدید پلی آمیدی تقویت شده با هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه اصلاح شده با آنیون های کایرال آلی بر پایه تری آزین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی آمید، نانوکامپوزیت، هیدروکسید لایه ای دوگانه
سال 1394
پژوهشگران امیرحسین وفایی(دانشجو)، خلیل فقیهی(استاد راهنما)، میثم شعبانیان(استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق ابتدا یک پلی آمید آروماتیک جدید را ساخته شد. سپس با استفاده از هیدروکسید لایه ای دوگانه اصلاح شده با آنیون کایرال آلی، نانو کامپوزیت های با نسبت های 1 و 3 و 5 درصد وزنی تهیه گردید. با استفاده از تکنیک های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) ، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و پراش اشعه ایکس (XRD) ساختار پلی آمید و نانو کامپوزیت های تهیه شده، بررسی شد. با استفاده از آنالیزهای حرارتی تغییر رفتار و خواص گرمایی نانوکامپوزیت های حاصله، بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون ها ساختار مواد ساخته شده را مشخص و تایید کردند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) توزیع مناسب نانو ذرات را در نانوکامپوزیت های 1 و 3 درصد را نشان داده و نتایج حاصل از آنالیزهای حرارتی، بهبودی جزئی در دیرسوزی نانو کامپوزیت های 1 و 3 درصد را نشان داد.