1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه تک ظرف 2-پیرازول‌های گوناگون با استفاده از نانوذره‌های مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس(II) نیترات به روش اکسایش درجا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
2-پیرازولین 2-پیرازول کتون‌های آلفا و بتای سیر نشده نانوذره‌های مغناطیسی تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان مس(II) نیترات
سال 1401
مجله نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران کاوه خسروی ، امیر عزیزی ، فاطمه کریمی

چکیده

در این پژوهش، نخست نانوذره‌های مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده بر پایه ترکیب تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس (II) نیترات به عنوان کاتالیستی مغناطیسی، جدید، مؤثر و قابل بازیافت سنتز شد و سپس در واکنش تهیه 2-پیرازولین‌های گوناگون استفاده شد. سرانجام، 2-پیرازولین‌های تهیه شده تحت شرایط تک ظرف به صورت درجا به 2-پیرازول‌های مربوطه اکسید شدند به صورتی­که در شرایط بهینه، گستره وسیع و متفاوتی از کتون‌های آلفا و بتای سیر نشده (ترانس-چالکون­ ها) که دارای گروه‌های عاملی گوناگون شامل گروه ­های الکترون‌دهنده و الکترون‌کشنده بودند، با موفقیت در شرایط آسان و ملایم به فراورده‌های نهایی مربوطه تبدیل شدند. همه فراورده‌ها با بازده خوب تا عالی به دست آمدند و هیچ‌گونه فراورده‌ جانبی مشاهده نشد. شناسایی نانوکاتالیست مغناطیسی جدید سنتز شده به روش ­های گوناگونی شامل طیف سنجی فروسرخ (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، انرژی پراکندگی پرتو X (EDAX)، پراش پرتو X (XRD)، آنالیز عنصری (CHN) و آنالیز گرمایی وزن سنجی (TGA) انجام شد. بازیافت کاتالیست به آسانی توسط میدان مغناطیسی خارجی صورت گرفت و بدون مشاهده کاهش قابل توجه و چشمگیر و موثری در فعالیت کاتالیستی آن، برای چندین بار مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، ساختار 2-پیرازول­ های گوناگون سنتز شده از روی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی آن شامل نقطه ذوب با نمونه‌های گزارش شده و توسط طیف سنجی فروسرخ (FT-IR)، طیف رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) ، طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن (13C-NMR) و همچنین آنالیز عنصری مورد تایید قرار گرفت. سرانجام، نبود شرایط سخت واکنش، مشاهده نشدن فراورده‌های جانبی و همچنین قابلیت بازیافت و استفاده مجدد کاتالیست، این روش را به روشی دوست‌دار محیط ‌زیست تبدیل کرد.