1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس مریم گلی ارغوانی بومی ایران (Salvia multiculis vahl)، و کاربرد آن در پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فعالیت آنتی اکسیدانی، اسانس روغنی، مریم گلی ارغوانی، پایداری اکسایشی، روغن آفتابگردان
سال 1397
مجله مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور
شناسه DOI
پژوهشگران امیر عزیزی ، کاوه خسروی

چکیده

زمینه و هدف هدف شناسایی ترکیبات و سنجشفعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و اسانس روغنی گیاه مریم گلی ارغوانی بومی ایران، و کارایی آنها در پایداری اکسیداسیون روغن آفتابگردان می باشد. مواد و روش ها عصاره و اسانس به ترتیب از روش خیساندن واسانس گیری توسط دستگاه کلونجر به روش تقطیر با بخارتهیه شدند. میزان ترکیبات فنلی عصاره، و ترکیبات فرار اسانس به ترتیب به روش فولین- سیکالتو و دستگاه گازکروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) تعیین شدند. برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی از روش به دام اندازی رادیکال 2و2-دیفنیل 1-پیکریلهیدرازیل (DPPH)استفاده شد و غلظت های لازم برای مهار 50% رادیکال های آزاد (50IC) محاسبه گردید. کارایی آنتی اکسیدانی در به تاخیر انداختن زمان فساد اکسیداتیو روغن آفتابگردان با اندازه گیری شاخص های پایداری اکسیداتیو، روش شاخص پایداری اکسایشی (OSI) و روش اکسیژن فعال (AOM) ارزیابی شد. یافته ها میزان ترکیباتفنلی عصاره (mg/g11/2±23/24)،بیشتر از اسانس تعیین گردید.در اسانس 21 ترکیب، که در مجموع 1/97 % آن را تشکیل می داد شناسایی شد.1و8- سینئول (8/24%)، کامفر (9/17%)، سابینن (6/8%)، آلفا پینین (5/8%) وترپینئول (1/7%) مهمترین ترکیبات بودند. 50IC به ترتیب36/2±16/38 و μm/mL 23/1±14/73 برای عصاره و اسانس تعیین گردید. غلظت های 250 وmg/L 350 از عصاره و اسانس کارایی مشابه و قابل رقابت با آنتی اکسیدان سنتزی گریندوکس 117 (mg/L200)، داشتند. نتیجه گیری استفاده از ترکیبات استخراج شده از مریم گلی ارغوانی بعنوان جایگزینی مناسب برای آنتی اکسیدان های سنتزی پیشنهاد گردید.