1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر ارزش افزوده و تولید زیربخش های اقتصادی ایران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نرخ ارز، نااطمینانی، اقتصاد ایران
سال 1398
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

در اقتصاد از یک طرف نرخ ارز به عنوان یک لنگر قیمتی و از طرف دیگر به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تولید به شمار می آید. از اینرو، شناخت و بررسی تاثیر نااطمینانی این متغیر بر فعالیت های اقتصادی از اهمیت بالایی برخودار است. بدین منظور در این پژوهش تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید در زیربخش های منتخب در دوره زمانی 1394-1370 مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به حساسیت نوسانات نسبت به تعریف در این پژوهش از سه رویکرد متفاوت نوسانات نرخ ارز به عنوان معیاری برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز محاسبه شده و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای برآرود ضرایب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز تاثیرات متفاوتی بر بخش های قابل مبادله و غیرقابل مبادله دارد، همچنین تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تولید و ارزش افزوده بخش های قابل مبادله در کوتاه و بلندمدت منفی و از نظر آماری معنادار است. در کوتاه مدت تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های قابل مبادله مثبت و از نظر آماری معنادار است، اما رابطه معناداری میان نااطمینانی نرخ ارز و تولید بخش های غیرقابل مبادله در بلندمدت وجود ندارد.