1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
وضعیت محیط کسب وکار در اقتصاد ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
محیط کسب وکار، حقوق مالکیت، رشد اقتصادی
سال 1399
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

افزایش تولید و رشد اقتصادی و به تبع آن بهبود رفاه اجتماعی همواره از متغیرهای هدف در علم اقتصاد بوده اند. از اینرو در سیر تحول علم اقتصاد نظریات مختلفی بمنظور بهبود تولید و رشد اقتصادی ارائه شده است. از دهه 1980 میلادی نقش عوامل نهادی و محیط کسب وکار در تولید و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. از اینرو هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت محیط کسب وکار در اقتصاد ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای حوزه منتخب خاورمیانه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اقتصاد ایران با توجه به شاخص کسب وکار بانک جهانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و روند بهبود فضای کسب وکار در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود. همچنین، وضعیت ایران در زیرشاخص های ده گانه محیط کسب وکار بسیار متفاوت است، بهترین عملکرد مربوط به شاخص ثبت مالکیت و بدترین عملکرد مربوط به شاخص شروع کسب وکار است. نتایج بدست آمده همچنین نشان می دهد که وضعیت محیط کسب وکار ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه نظیر ترکیه، عربستان و امارات از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.