1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نرخ ارز بر بخش نساجی، پوشاک و چرم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نرخ ارز، صنایع نساجی، بیماری هلندی
سال 1399
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی

چکیده

نرخ ارز می تواند تاثیرات شدیدی بر تجارت و به تبع آن بر تولید و فعالیت های اقتصادی دارد. از اینرو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نرخ ارز و تغییرات آن بر فعالیت اقتصادی در بخش نساجی، پوشاک و چرم است. بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای پژوهش در دوره زمانی 1353-1396 استفاده شده و ضرایب مربوطه با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان نرخ ارز واقعی و ارزش افزوده بخش نساجی، پوشاک و چرم وجود دارد. نوسانات نرخ ارز نیز تاثیر منفی و از نظر آماری معناداری بر ارزش افزوده این بخش داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج دولت و حجم پول تاثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده این بخش در ایران داشته اند. همچنین متغیرهای مجازی تکانه نفتی و انقلاب تاثیر منفی بر ارزش افزوده این بخش داشته اند، هرچند تاثیر تکانه های نفتی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست.