1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کیفیت نهادی، حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی، توسعه صنعتی
سال 1399
مجله فصلنامه پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی ، یوسف محنت فر

چکیده

از دهه 1990به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنـار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هـدف ایـن پـژوهش بررسـی نقـش و سـهم موانـع نهـادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی کـه بـا سرفصـل هـای عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مـدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیده اند به ترتیب با وزن محاسبه شـده ،0/14 ،0/31، 0/11اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بوده اند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 0/21و 0/08اولویت های دوم و ششم بوده اند، همچنین موانع زیرسـاختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مـواد اولیـه بـه ترتیـب بـا ضـریب اهمیت 0/1 و 0/05 در اولویت های پنجم و هفتم قرار دارند