1403/03/26
جواد سرگلزائی

جواد سرگلزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5366-2014
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57191348268
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اسپکتروسکپی برهمکنش میان کلونازپام و بوسپیرون باآلبومین سرم انسان در محلول: ازدیدگاه دیالیز تعادلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلبومین سرم انسانی- کلونازپام - بوسپیرون - دیالیز تعادلی
سال 1401
پژوهشگران نیلوفر رجبی(دانشجو)، پریسا رجبی(استاد مشاور)، جواد سرگلزائی(استاد راهنما)

چکیده

اضطراب پاسخی به تهدیدات آینده یا احتمالی است که معمولاً به صورت رفتارهای اجتنابی آشکار می شود. موارد بروز اختلالات اضطرابی در سال 2019 نسبت به سال 1990، 19/47 درصد افزایش یافته است. درمان با بنزودیازپین ها، از جمله کلونازپام، بوسپیرون و داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین مانند فلوکستین ها رفتار اجتنابی را کاهش می دهد. بوسپیرون و بنزودیازپین ها مانند کلونازپام می توانند در درمان اختلالات اضطرابی در کنار هم تجویز شوند. برای روشن شدن بیشتر توزیع داروها در داخل بدن ،مکانیسم های اثر دارو بربدن وبدن بردارو، اتصال بین داروها وآلبومین سرم انسانی(HSA) مورد بررسی قرار می گیرد. آلبومین سرم انسانی (HSA) یک عنصر پروتئینی مهم پلاسمای خون است که با غلظت طبیعی 35-50 گرم فراوان ترین پروتئین پلاسما است. این پروتئین شامل 585 اسیدآمینه و دارای جرم مولکولی 5/66 کیلو دالتون است. ساختار آن شامل سه حوزه هم ساخت و دامنه I ، II و III است که هریک از آنها در دو زیر دامنه A و B که به ترتیب دارای 6 و 4 آلفا - هلیکس هستند. این پروتئین دارای یک باقیمانده تریپتوفان در اسیدآمینه شماره 214 (W214)، 17 باقیمانده تیروزین، یک گروه تیول آزاد از یک باقیمانده سیستئین و 17 پل دی سولفیدی درون مولکولی است که آن را در معرض طیف گسترده ای از تغییرات از جمله پاسخ به pH و سایر ترکیبات بیولوژیکی قرار می دهد. توانایی HSA برای اتصال به ترکیبات آروماتیک و هتروسایکلیک تا حد زیادی به وجود سه ناحیه اتصال اصلی یعنی جایگاه I، II و Ⅲ که در حفره تخصصی در زیر دامنه IIA ، IIIA و BⅠ قرار دارند بستگی دارد. علاوه بر این برخی از باقی مانده ها مانند سیستئین، لیزین، سرین و آرژنین به طور کووالانسی به بسیاری از داروها متصل می شوند. برهمکنش کلونازپام و بوسپیرون با HSA به صورت جداگانه و برهمکنش همزمان هر دو دارو با HSA به روش های طیف سنجی از جمله طیف سنجی فرابنفش- مرئی (UV-Vis)، طیف سنجی دو رنگ نمایی دایره ای (CD) و طیف سنجی فلورسانس بررسی شد. پارامترهای پیوندی از قبیل ثابت اتصال، تعداد مکان های پیوندی و تعییین مکانیسم واکنش مشخص شد. بررسی UV-Vis هر دو دارو با HSA نشان می دهد که افزودن دارو باعث تغییر ساختار پروتئین می شود. در طیف سنجی فلورسانس مشاهده شد که مکانیسم خاموشی پروتئین در برهمکنش با داروی کلونازپام، بوسپیرون هرکدام به صورت تکی