1403/03/26
جواد سرگلزائی

جواد سرگلزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5366-2014
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57191348268
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارزش تشخیصی آنتی بادی مونوکلونال RM در تشخیص ایمونوهیستوشیمی سرطان کولون
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آنتی بادی مونوکلونال RM ، کارسینوامبریونیک آنتی ژن CEA ، ایمونوهیستوشیمی ، سرطان کولورکتال
سال 1395
پژوهشگران محمد سوختانلو ، جواد سرگلزائی

چکیده

روش مطالعه: سلول های ترشح کننده آنتی بادی علیه CEAبه نام RM ذوب شدند و بعد از انجام کشت در فلاسک های کشت سلولی و رشد سلول ها ، از سوپرناتانت آن سلول ها برداشت و میزان ترشح آنتی بادی با روش الیزای غیرمستقیم مورد بررسی قرارگرفت. سپس سوپرناتانت سلول ها جمع آوری شد و با نمک آمونیوم سولفات 50% آنتی بادی ها رسوب داده شدند. بعد از دیالیز ، آنتی بادی ها جمع آوری شدند و تا زمان آزمایش در فریزر نگهداری گردید. تعداد 20 نمونه از نمونه های بیوپسی آدنوکارسینوم کولون جهت برش بافتی مورد استفاده قرارگرفت وبا روش داکو رنگ آمیزی شد. تعداد 39 نمونه از مقاطع بافتی نرمال به عنوان گروه کنترل کلیه بافت های مورد نظر و تعداد 50 نمونه از مقاطع بافتی سرطانی به عنوان گروه مورد آزمایش انتخاب شدند و با آنتی بادی RMوآنتی بادی اختصاصی کارسینوامبریونیک آنتی ژن از شرکت DAKO تحت آزمایش ایمونوهیستوشیمی قرارگرفت. جهت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از جداول آماری ، آزمون مک نمار و نرم افزار SPSS ورژن 7 استفاده گردید. همچنین برای هرتست ضریب توافقی کاپا نیز محاسبه شد. یافته ها : در این مطالعه از بافت های مختلف مانند کولون ، ریه ، پوست ، کلیه ، معده و اندوتلیوم استفاده شد. از تعداد 89 نمونه بافتی مورد مطالعه ، تعداد 56 نمونه بافتی ( 62.9%) مربوط به آقایان و تعداد 33 نمونه بافتی (37.1%) مربوط به خانم ها ، تفاوت معنی داری از لحاظ جنس دیده نشد. همچنین نمونه های بافتی مورد مطالعه دارای توزیع سنی 11-60 سال بودند که با آزمون T Test تفاوت معنی داری در دو گروه دیده نشد( P<0.508). تمام نتایج ایمونوهیستوشیمی در ابتدا براساس شدت رنگ پذیری (Quantity) و سپس براساس وسعت رنگ پذیری طبقه بندی شدند و از ارزش Result یا نتیجه نهایی ( مجموع ارزش شدت و وسعت ) جهت تشخیص بکار گرفته شد. براساس نمره Result از کل تعداد 50 نمونه بافتی واکنش داده با آنتی بادی DAKO ، با آنتی بادی RM نیز واکنش دادند و آزمون مک نمار توافق معنی داری را بین دو آنتی بادی RM و DAKO نشان داد(Pvalue = 0.0001) و مقدار ضریب توافقی کاپا 1 گزارش گردید. حساسیت و ویژگی آنتی بادی RM در مقایسه با آنتی بادی استاندارد DAKO براساس نمره Result به ترتیب 100و100 درصد و براساس نمره Quantity به ترتیب 93.9و 100 درصد گزارش گردید که از لحاظ شدت رنگ پذیری نیز در این دو آنتی بادی تو