1403/03/26
جواد سرگلزائی

جواد سرگلزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5366-2014
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57191348268
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فرایند تولید پلیمر هیدروکسی بوتیرات توسط باکتری رالوستونیا اوتروفا H16 از پساب کارخانه شیر
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
لی هیدروکسی بوتیرات، آلکالیژنز اوتروفوس، محدویت نیتروژن ، پلاستیک تجزیه پذیر
سال 1398
پژوهشگران محمدرضا حسین دخت ، جواد سرگلزائی ، منصور مشقرقی ، مهدیه سرگلزایی

چکیده

پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB (یکی پلیمر قابل تجزیه با کاربرد های فراوانن در پزشکی و صنعت می باشد . بنابراین امروزه توجه زیادی به این نوع پلیمر شده است . هدف از این مطالعه ، کاهش هزینه های تولید پلاستیک تجزیه پذیر و جلو گیری از انباشت زباله های پلاستیکی، از طریق تولید پلی هیدروکسی بوتیرات از پساب کارخانه شیر می باشد . در این بررسی سویه Alcaligenes eutrophusPTCC1615 در محیز دارای سوبسترا ساکارز و حاوی پساب شیر به میزان %42و 37 % تحت شرایط pH=8 و دمای 37 درجه، سرعت شیکر 200rpm و محدودیت نیتروژن طی فرآیند کشت دو مرحله ای کشت داده شد . نوع منبع کربن و نیتروژن به ترتیب ساکارز و NH4CL انتخاب گردید، این مطالعه اثبات کرد میزان تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در محیط دارای سوبسترا ساکارز و نیز محیط حاوی پساب به ترتیب 18gr.0/50ml و هیدروکسی پلی مختوای باشد 1 به 8 نیتروژن و کربن نسبت که زمانی علاوه به . باشد می 50ml/13gr.0 بوتیرات به 2.42 % و تولید پلی هیدروکسی بوتیرات به 6gr.3/l می رسد . در نهایت نتایج آزمایش نشان داد که مقدار PHB با استفاده از پساب شیر به عنوان منبع کبن طی کشت دو مرحله ای سویه %37 به %10 از ای مزرحله یک کشت و استاندار شرایط با رمقایسه د eutrophus Alcaligenes افزایش خواهد یافت .