1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر پایه نظریه ابن عربی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ابن عربی، اعیان ثابته، اعیان خارجی، تقدیر
سال 1398
مجله فصلنامه پژوهش هاي ادب عرفاني(گوهر گويا)
شناسه DOI
پژوهشگران شجاع کیانپور ، جلیل مشیدی

چکیده

چکیده اعیان ثابته یکی از نظریه های ابن عربی در حوزه جهان شناسی عرفانی است که عامل تبیین معارف بسیار دیگری مانندشیوه علم خداوند به جزئیات و مسئله قضا و قدر و خیر و شر و توحید افعالی و نظریه وحد ت وجود است . اعیان ثابته مظاهر علمیِ اسماء و صفات خداوند پیش زمینه خلقت موجودات و مقد رات مؤثر همراه آنان است . ازنظر ابن عربی پس از مرتبه احدیت ذاتی در مرتبه واحدیت، همه اسماء الهی و لوازم و صور آنها در علم خداوند ظاهرمی شود. بر این اساس در مرتبه واحدیت به واسطه کثرت اسماء و صفات حق، کثرت صدور علمدی موجودات در حضرت علمیه ظهور می یابد.