1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندیشه های فرمالیستی در دماوندیه بهار
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فرمالیستی- دماوندیه بهار
سال 1397
پژوهشگران جلیل مشیدی

چکیده

امروزه×مطالعه ی×نظریه های×نقد×ادبی×و×بررسی×آثار هنری×بر×پایهی×دیدگاه×های زبان× شناسی×مورد×توجه×قرار×گرفته×است در×ایران،×علیرغم×آشنایی×نویسندگان×با×چنین×نظریه× هایی،×همچنان گرایش به نقد محتوایی×نسبت×به×نقد×صورت،×از×عنایت×بیشتری×برخوردار× است شکل(فرم) مجموعه عناصری است که بافت و ساختار ادبی به وجود می آورد. لذا وزن، قافیه، صنایع بدیعی و ... همه جزء شکل یک اثر ادبی محسوب می شوند. در ادبیات معاصر ایران نام ملک الشعرای بهار یادآور مبارزه های سیاسی و انتقادهای اجتماعی است. محمدتقی ملک الشعرای بهار، شاعر، نویسنده، پژوهنده وسیاستمدارایرانی،از برجسته ترین شخصیت های ادب و فرهنگ این مرز و بوم دماوندیه ی وی نمونه ی اعلای این مبارزه است. با بررسی بافت و ساختار منطقی و زیبایی شناختی فرمالیستی می توان نتیجه گرفت که ملک الشعرای بهار در قصیده ی دماوندیه ی خود به شکل(فرم) توجهی ویژه داشته است.