1403/05/04
هوشنگ یزدانی قره آغاج

هوشنگ یزدانی قره آغاج

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3628-1046
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55311881700
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده ادبیات و زبان ها- گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ترجمه های انگلیسی فعل «أدراکـ» در قرآن کریم با استفاده از معناشناسی قالبی فیلمور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قرآن کریم|فعل «ادراکـ»|ترجمه های انگلیسی|قالب معنایی|معادل گزینی
سال 1399
مجله مطالعات ترجمه قرآن و حديث
شناسه DOI
پژوهشگران حمید ورمزیاری ، هوشنگ یزدانی قره آغاج

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی معادل­ های انگلیسی فعل «أدراکـ» در تعبیر قرآنی «ما أدراکـ» با توجه بر معادل­ گزینی مترجمان بر اساس نظریه زبان شناسی قالب معنایی فیلمور است. بر این اساس، معادل­ های به کار رفته در هفت ترجمه انگلیسی آربری، پیکتال، هلالی و خان، سِیل، شاکر، یوسف­ علی و قرایی بررسی و با هم مقایسه ­شدند. تحلیل نتایج به کمک قالب­ های معنایی فیلمور انجام گرفت و از این رهگذر نوع و میزان کارآمدی مبحث قالب­ های معنایی در تحلیل معادل­ گزینی­ ها نیز آشکار شد. یافته­ های پژوهش نشان داد که مترجمان نُه معادل که به هفت قالب معنایی مختلف در شبکه قالب تعلق دارند، استفاده کرده ­اند که از میان آن ها با در نظر گرفتن قالب و معنا، سه فعل know (12 بار در ترجمه هلالی و خان و 4 بار در ترجمه شاکر)، understand (13 بار در ترجمه سِیل) و comprehend(4 بار در ترجمه شاکر) معادل­ های مناسب­ تر به نظر می ­رسند. در مجموع، معادل­ گزینی سِیل، هلالی و خان و پس از آن ها شاکر را در ترجمه این فعل می­ توان بهتر­ از سایر مترجمان دانست.