1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سوررئالیسم در آثار شمس لنگرودی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سورروئالیسم ، شمس لنگرودی
سال 1386
پژوهشگران حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه اصول سور رئالیسم را در آثار شمس لنگرودی بررسی کرده است .