1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اطناب و ایجاز در شاهنامه فردوسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شاهنامه ، اطناب ، ایجاز
سال 1396
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

در این پایاین نامه مبحث اطناب و ایجاز که مربوط به دانش معلنی است در سه داستان از شاهنامه بررسی شده است .