1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی مولفه ها و جلوه های سور رئالیسم در ادبیات فارسی با تکیه بر شاعران شاخص
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سوررئالیسم ، عرفان ،شعر معاصر ،سبک هندی
سال 1395
پژوهشگران حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

اصول و مشخصه های سور رئالیسم در سبک هندی و به ویژه شعر بیدل نمود بارزی دارد .این رساله به همین مووضع پرداخته است.