1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کارکرد نمادین نام ها و باور های آیینی - اسطوره ای در شعر سیاوش کسرایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شعر معاصر ،سیاوش کسرایی ، اسطوره
سال 1394
مجله فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

شعر معاصر نیمایی در بسیاری از رویکرد ها زا شعر کلاسیک فارسی تأثیر پذیرفته است . در این مقاله تأثیر پذیری سیاوش کسرایی از شاعران مطرح معاصر از شاهنامه فردوسی بررسی شده است.