1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل پیوند های خطبه های شاهنامه با متن داستانها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شاهنامه ، خطبه ،تحلیل
سال 1395
پژوهشگران حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

بررسی مقدمه داستان های فردوسی نشان می دهد که فردوسی با هوشمندی در خطبه داستان ها از مضمون کلی داستان سخن می گوید و نتیجه خیر و شر آن را برای خواننده بازگو می کند . معمولا از شخصیت های اصلی ماجرا و خوبی و بدی آنها یا عمل نیک و بد آنها سخن می گوید . این پایان نامه در سه قسمت اساطیری و، پهلوانی و تارخی شاهنامه این موضوع را بررسی کرده است .