1403/01/31
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و نقد شعر فروغ با محوریت مفهوم مرگ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فروغ ، مرگ ، بررسی ، صور خیال
سال 1395
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

فروغ فرخزاد از شاعرانی است که یکی از مضمون های اساسی شعر او مرگ است که آن را به صورت های مختلف در شعر خود بروز داده است . در این پایان نامه این مفهوم و صور خیالی که بر پایه آن ساخته شده و در شعر او منعکس شده مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که فروغ هر چه به اواخر عمر خود نزدیک می شود بیشتر بات مرگ مأنوس مس شود و ان را به صورت سر نوشت محتوم می پذیرد . در اشعار دوره نخست شاعری او شاعر زا نیستی و مرگ می ترسد و مرگ را معادل نیستی می گیرد اما در دوره تکامل واز مجموعه تولدی دیگر به بعد مرگ را ادامه زندگی فرض می کند.