1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکرد بلاغی مسند و مسند الیه در غزلیات سعدی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بلاغت ، مسند الیه ،مسند ،سعدی ،غزلیات
سال 1395
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

سعذی از شاعرانی است که شعر او به فرم دستور زبان فارسی بسیار نزدیک است اما با این حال جنبه های مختلف دانش بلاغت و به وی‍ه دانش معانی در شعر او رعایت شده است . در این پایان نامه تلاش شده است رویکرد بلاغی بحث مسند و مسند الیه از مباحث اساسی علم معانی مورد تحقیق قرار گیرد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که سعدی با جابجایی مسند و مسند الیه و تقدیم و تأخیر آنها بر رسایی سخن خود افزوده است . همچنین حذف مسند الیه و مسند و ذکر آنها و معرفه و نکره بودن آنها در این پایان نامه بررسی شئده است .