1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جنبه های ادبی کتاب فارسی کودکان استثنایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فارسی ، آرایه های ادبی ، کودکان استثنایی
سال 1393
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

تا کنون کتاب فارسی کودکان استثنایی با دیگران تفاوتی نداشته است در صورتی که لازم است متن برای کودکان استثنایی طوری تدوین شود که حتی در نوع تشبیهات و آرای های بدیعی و بیانی این تفاوت حس شود . این پایان نامه به بررسی جنبه های ادبی کتاب فارسی کودکان استثنایی پرداخته است و پیشنهاد هایی هم جهت بهتر کردن این متن ها ارائه کرده است .